Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Handlowe "Matmarco" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-987 przy ul. Wał Miedzeszyński 168 (dalej "Matmarco" lub "Administrator").
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Administratora, mailowo na adres: matmarco@matmarco.pl lub telefonicznie pod numerem 22 872 09 89.
 3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dla co najmniej jednego z niżej wymienionych celów:
  • a) Przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO 2016/679 dalej "RODO") oraz ustalenie jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umów a także obrona przed roszczeniami wynikającymi z umów (podstawa - art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadnione interesy Matmarco polegające na zawieraniu umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dane osobowe dla celów wskazanych niniejszym punktem będą przechowywane do czasu zakończenia umów oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ich realizacją lub zawarciem i rozwiązaniem.
  • b) Udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania i wiadomości oraz archiwizowanie prowadzonej korespondencji (podstawa - art. 6 ust. 1 lit a RODO - Państwa zgoda). Dane osobowe dla celu wskazanego w tym punkcie będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jednakże nie dłużej niż 3 lata.
  • c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Matmarco na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa - art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe dla celu wskazanego w niniejszym punkcie będą przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami dla danego obowiązku.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie posiadać personel Matmarco, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi kurierskie, pocztowe, serwisowe, bankowe, doradztwa prawnego, obsługi korespondencji, IT, windykacyjne, mailingowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleconych usług. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym instytucjom lub organom takim jak policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy w przypadkach, w których obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy może utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie tego celu.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 7. Na podstawie i zasadach określonych art. 21 RODO mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo w  dowolnym momencie do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kliknij tutaj i dowiedź się jak przetwarzamy dane osobowe.